Klachtenprocedure

VistaNova B.V.
Adres: Stadsring 105, 3811 HP Amersfoort, tel. 030-3035277

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer KvK 50449281.
VistaNova B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer M.W.J. Gnodde, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening, dat het volgende klachtenreglement van toepassing is.

Een klacht kan zowel mondeling alswel schriftelijk bij VistaNova B.V. worden ingediend. Voor de inhoudelijke duidelijkheid streven wij er naar om klachten schriftelijk te ontvangen.
De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van VistaNova B.V. dan wel een door VistaNova B.V. ingeschakelde derde.

Een klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
- Naam en adres van de melder.
- Datum van de melding.
- Omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 10 werkdagen na het indienen van de klacht krijgt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een uitlating, gedraging of handeling betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de uitlating, gedraging of handeling waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
De directie van VistaNova BV bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, bestaande uit een directielid en een docent verbonden aan de opleiding.

De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, danwel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
De directie, danwel de klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht. De klacht wordt schriftelijk afgehandeld. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Op de beslissing van directie of klachtencommissie kan binnen 2 weken schriftelijk in beroep worden gegaan bij een onafhankelijke derde, voor VistaNova is dat mevrouw A.M.M.vde Goeij van De Goeij Management & Consultancy BV.

Na een voor haar passend onderzoek zal mevrouw De Goeij binnen 4 weken een uitspraak doen. Haar uitspraak is bindend voor betrokken partijen.

VistaNova B.V. draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Januari 2017