Algemene voorwaarden

Algemeen – artikel 1
De voorwaarden zijn geldig voor al onze opleidingen, trainingen, workshops, in-company opleidingen en diensten en opdrachten.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen.
 • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training.
 • Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer of contractant.
 • Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per brief medegedeeld.
 • Opleidingprijs: de prijs van de opleiding of training zoals deze op de website van Vista Nova vermeld, verminderd met eventuele kortingen.

Alle genoemde bedragen op deze website en in deze algemene voorwaarden zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven – artikel 2
De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door Vista Nova aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt medegedeeld.

Uitvoering – artikel 3
3.1 Vista Nova levert de opleiding of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Vista Nova website ten tijde van het startmoment en de brochure staat vermeld.

3.2 Vista Nova is gerechtigd:

 • De opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering.
 • De indeling van de dag- en avondopleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training af te lasten, of aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
 • Het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht.
 • Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

Legitimatie – artikel 4
De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van Vista Nova te tonen.

Inhalen – artikel 5
De deelnemer heeft niet het recht een gemiste bijeenkomst bij een andere groep in te halen,

Examen – artikel 6
Vista Nova leidt in sommigen opleidingen/trainingen op voor toetsing door derden, zoals bijvoorbeeld Stichting Post-HBO. Bij succesvolle afronding van de Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur wordt door Vista Nova een diploma aangevraagd bij Post-HBO.

Betaling – artikel 7
7.1 Op het inschrijfformulier wordt door de deelnemer aangegeven of de opleidingsprijs in een keer dan wel in drie termijnen zal worden voldaan. Indien de contractant een ander is dan de deelnemer dient de opleidingsprijs in een keer voldaan te worden.

7.2 Indien -na facturering door Vista Nova BV- door deelnemer alsnog een gespreide betaling wordt gewenst, worden er 250 Euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

7.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

7.4 Indien -na facturering door Vista Nova BV- door deelnemer wijzigingen worden gewenst waardoor Vista Nova BV genoodzaakt is een nieuwe factuur te produceren, worden er 250 Euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

7.5 Indien sprake is van een creditering, dan zal binnen 14 werkdagen worden terugbetaald.

Betalingsregeling – artikel 8
Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Vista Nova met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Vista Nova met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Wanbetaling- artikel 9
9.1  Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

9.2  Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van Vista Nova worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Vista Nova niet.

9.3  De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Vista Nova worden verbroken. Vista Nova is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Annuleren – artikel 10
10.1 Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Vista Nova. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

10.2 Na aanmelding heeft de deelnemer recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

10.3 Annulering Open Opleiding:

 • a. Tot 6 weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 25%.
 • b. Tot 4 weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten en 100% van de eventuele arrangementskosten van het conferentieoord.
 • c. Binnen 4 weken voor aanvang van de workshop van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten en 100% van de eventuele arrangementskosten van het conferentieoord.
 • d. Indien uw plaats kan worden ingenomen door een andere geschikt gebleken kandidaat, wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd minus 350 Euro administratiekosten.

10.4 Annulering in-company-trajecten:

 • a. Tot 8 weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.
 • b. Tot 6 weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
 • c. Binnen 6 weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.10.5 Annulering Personal en Teamcoaching:Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de gemaakte afspraak: 100% van de kosten.

10.6 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Vista Nova. Vista Nova behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 250,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

10.7 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 9 en 10 zijn overeenkomstig van toepassing.

Copyright – artikel 11
Van het door Vista Nova versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vista Nova. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Eigendomsrecht cursusmateriaal – artikel 12
Het uitgereikte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer.

Aansprakelijkheid – artikel 13
13.1 Vista Nova heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Vista Nova is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderend met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Vista Nova beperkt tot het bedrag dat Vista Nova voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.

13.2 In het geval Vista Nova aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Vista Nova veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.
13.3 Voor fouten van door Vista Nova ingeschakelde derden is Vista Nova alleen aansprakelijk, indien Vista Nova bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
13.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
13.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Persoonsregistratie en vertrouwelijkheid – artikel 14
Vista Nova zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren en vertrouwelijk behandelen op de wijze die de wet AVG voorschrijft. Het Vista Nova Privacybeleid geeft invulling aan de wet- en regelgeving die uit de AVG voortvloeit. Voor de details hiervan verwijzen we je naar ons Privacybeleid dat onlosmakelijk verbonden is met deze algemene voorwaarden.

Recht en geschillen – artikel 15
Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.